گالری هنر

ارسطو: هنر، آنچه را طبیعت از تکمیل آن ناتوان است کامل می کند.

فهرست